Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/227/2020

(FO) Slivka Peter (01.11.1983)

Podskalka 1784, 06601 Humenné

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.01.2021JUDr. Oľga Michalíková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
09.11.2020JUDr. Oľga Michalíková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.10.2020JUDr. Oľga Michalíková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.06.2020JUDr. Oľga Michalíková Súpis všeobecnej podstaty
21.05.2020JUDr. Oľga Michalíková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.05.2020JUDr. Oľga Michalíková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.05.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu