Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/305/2020

(FO) Kotleba Juraj (08.04.1976)

Pezinok , 90201 Pezinok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.06.2021VIVID RECOVERY, k.s.Iné zverejnenie
05.11.2020VIVID RECOVERY, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
28.10.2020VIVID RECOVERY, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.10.2020VIVID RECOVERY, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.10.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu