Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/325/2020

(FO) Gajdošechová Kvetoslava (08.01.1979)

Továrenská 553/1 , 90065 Záhorská Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.01.2021Mgr. Miloš Ágg Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
18.01.2021Mgr. Miloš Ágg Súpis všeobecnej podstaty
13.01.2021Mgr. Miloš Ágg Súpis všeobecnej podstaty
18.11.2020Mgr. Miloš Ágg Iné zverejnenie
04.11.2020Mgr. Miloš Ágg Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.11.2020Mgr. Miloš Ágg Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.11.2020Mgr. Miloš Ágg Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.10.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu