Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/205/2020

(FO) Vido Marek (06.05.1975)

Skalka nad Váhom 231, 91331 Skalka nad Váhom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.05.2020JUDr. Matúš Košara Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.05.2020JUDr. Matúš Košara Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.05.2020JUDr. Matúš Košara Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.04.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu