Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/194/2020

(FO) Balážová Milena (09.05.1976)

Veľké Kršteňany 31 , 95803 Partizánske 3

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.06.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
05.05.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.05.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.04.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu