Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/112/2020

(FO) Sedláková Danka (07.08.1967)

Mesto Prešov , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.07.2020PILÁT Insolvency Services, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
23.07.2020PILÁT Insolvency Services, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
29.05.2020PILÁT Insolvency Services, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
29.05.2020PILÁT Insolvency Services, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.05.2020PILÁT Insolvency Services, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.05.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu