Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/220/2020

(FO) Holbička Roman (08.04.1980)

Zliechov , 01832 Zliechov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.07.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
18.05.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.05.2020BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.05.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu