Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/389/2020

(FO) Mirza Imran (01.01.1971)

Robotnícka 456, 90066 Vysoká pri Morave

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.01.2021Ing. Róbert Baran Súpis všeobecnej podstaty
12.11.2020Ing. Róbert Baran Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
12.11.2020Ing. Róbert Baran Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.11.2020Ing. Róbert Baran Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.11.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu