Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/114/2020

(FO) Vaňová Iveta (26.02.1968)

Močarmany 181 , 08253 Petrovany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.09.2020JUDr. Slavomír Dubjel Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
03.06.2020JUDr. Slavomír Dubjel Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.06.2020JUDr. Slavomír Dubjel Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.06.2020JUDr. Slavomír Dubjel Súpis všeobecnej podstaty
25.05.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia