Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/309/2020

(FO) Riečanová Zdenka (30.10.1981)

Priehrada 12 , 97409 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.03.2021JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.01.2021JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.01.2021JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.11.2020JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.09.2020JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.09.2020JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Súpis všeobecnej podstaty
18.06.2020JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.06.2020JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.06.2020JUDr. Ďurčeková, správca k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
02.06.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu