Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/208/2020

(FO) Nízky Branislav (24.08.1991)

L. Sáru 2347, 07501 Trebišov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
03.08.2020JUDr. František Hadušovský Súpis všeobecnej podstaty
03.06.2020JUDr. František Hadušovský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.06.2020JUDr. František Hadušovský Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.05.2020Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu