Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/253/2020

(FO) Hruboš Ľubomír (13.07.1963)

Prešov , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.01.2023JUDr. Marta Maruniaková Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
19.10.2022JUDr. Marta Maruniaková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
18.11.2021JUDr. Marta Maruniaková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
18.08.2020JUDr. Marta Maruniaková Súpis všeobecnej podstaty
12.06.2020JUDr. Marta Maruniaková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.06.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia