(PO) NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO 44074221

Nánanská 1472, 94301 Štúrovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.01.2021Okresný súd NitraP r i z n á v a správcovi JUDr. Róbertovi Hippovi, so sídlom Farská 33/I.p., 949 01 Nitra paušálnu...
31.12.2020JUDr. Róbert Hipp MBAOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.12.2020Okresný súd Nitra U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 28K/2/...
16.12.2020JUDr. Róbert Hipp MBAZápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
03.12.2020JUDr. Róbert Hipp MBAOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
02.12.2020JUDr. Róbert Hipp MBASúpis oddelenej podstaty
26.11.2020Okresný súd Nitra P r e d l ž u j e správcovi JUDr. Róbertovi Hippovi, so sídlom kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 N...
10.11.2020JUDr. Róbert Hipp MBADoplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
05.11.2020Okresný súd Nitra U r č u j e, že podanie veriteľa: EUROCAM - Transport & Logistic s.r.o. so sídlom Dopravná 11, 955 ...
09.10.2020JUDr. Róbert Hipp MBAOznam o zvolaní schôdze veriteľov
07.10.2020JUDr. Róbert Hipp MBASúpis všeobecnej podstaty
25.09.2020Okresný súd NitraI/ P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie: Farská 33/I.p., ...
16.09.2020JUDr. Róbert Hipp MBAOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.09.2020JUDr. Róbert Hipp MBAOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.09.2020JUDr. Róbert Hipp MBAVýzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
08.09.2020Okresný súd NitraVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
15.07.2020Okresný súd NitraUstanovenie správcu,
29.06.2020Okresný súd NitraZačiatok konkurzného konania