Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/325/2020

(FO) Zelinková Dominika (10.09.1993)

Pod Kláštorom 203/6 , 96653 Hronský Beňadik

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.07.2020JUDr. Matúš Boľoš Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.07.2020JUDr. Matúš Boľoš Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.06.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu