Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-4OdK/9/2020

(FO) Danihelová Helena (02.03.1951)

Malacky , 90101 Malacky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.11.2020VIVID RECOVERY, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.08.2020VIVID RECOVERY, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.08.2020VIVID RECOVERY, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
21.08.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu