Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/300/2020

(FO) Polák Jozef (14.02.1965)

Dr.Št.Osuského 528, 90613 Brezová pod Bradlom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.09.2020B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
24.07.2020B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.07.2020B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.07.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu