Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-27K/25/2020

(FO) Bauman Róbert (12.04.1974)

Ružová dolina 16008, Bratislava-Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.03.2024JUDr. Marek Glemba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
14.02.2024JUDr. Marek Glemba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
21.06.2023Mestský súd Bratislava IIISúd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie Mýtna 50, 811 07 Bratislav...
11.02.2022JUDr. Marek Glemba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
11.02.2022JUDr. Marek Glemba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
11.02.2022JUDr. Marek Glemba Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
10.02.2022JUDr. Marek Glemba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
05.01.2022JUDr. Marek Glemba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
09.04.2021JUDr. Marek Glemba Iné zverejnenie
12.01.2021JUDr. Marek Glemba Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
09.12.2020JUDr. Marek Glemba Súpis všeobecnej podstaty
09.12.2020JUDr. Marek Glemba Súpis oddelenej podstaty
09.12.2020JUDr. Marek Glemba Súpis oddelenej podstaty
03.12.2020JUDr. Marek Glemba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
14.10.2020JUDr. Marek Glemba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.10.2020JUDr. Marek Glemba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.10.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu