Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/271/2020

(FO) Novák Dušan (01.01.1971)

Pri mlyne 9853, 83107 Bratislava-Vajnory

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.12.2020JUDr. Lenka Ivanová Súpis všeobecnej podstaty
29.10.2020JUDr. Lenka Ivanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.10.2020JUDr. Lenka Ivanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
29.10.2020JUDr. Lenka Ivanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.10.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu