Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/453/2020

(FO) Billik Peter (15.07.1968)

Ružová dolina 612, 82109 Bratislava-Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.11.2020JUDr. Lenka Ivanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2020JUDr. Lenka Ivanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.11.2020JUDr. Lenka Ivanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu