Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/455/2020

(FO) Kuníková Andrea (24.05.1987)

Švabinského 1063, 85101 Bratislava-Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.12.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.12.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.11.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu