(FO) Neštický Andrej (06.10.1970)

Ulica Topoľová 4364, 91708 Trnava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.08.2021JUDr. Marek Glemba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.08.2021Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
03.12.2020JUDr. Barbora Hudeková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
14.10.2020JUDr. Barbora Hudeková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.10.2020JUDr. Barbora Hudeková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.10.2020JUDr. Barbora Hudeková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
08.10.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu