Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/8/2020

(FO) Neštický Andrej (06.10.1970)

Ulica Topoľová 4364, 91708 Trnava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
16.11.2023Mestský súd Bratislava IIIOdvolanie správcu
02.11.2023Mestský súd Bratislava IIIMestský súd Bratislava III v právnej veci úpadcu: Andrej Neštický, nar. 06.10.1970, trvale bytom Ul...
26.09.2023Mestský súd Bratislava IIIZrušenie konkurzu
24.08.2021JUDr. Marek Glemba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.08.2021Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
03.12.2020JUDr. Barbora Hudeková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
14.10.2020JUDr. Barbora Hudeková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.10.2020JUDr. Barbora Hudeková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.10.2020JUDr. Barbora Hudeková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
08.10.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu