Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/458/2020

(FO) Albrecht Rudolf (21.07.1956)

Bratislava-Rača , 83106 Bratislava-Rača

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.11.2020Ing. Bc. Róbert Havlát Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2020Ing. Bc. Róbert Havlát Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.11.2020Ing. Bc. Róbert Havlát Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu