Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/462/2020

(FO) Šikula Marcel (22.09.1989)

Hviezdoslavova 1154, 90027 Bernolákovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.01.2021JUDr. Alexandra Karlíková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
27.11.2020JUDr. Alexandra Karlíková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.11.2020JUDr. Alexandra Karlíková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.11.2020JUDr. Alexandra Karlíková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.11.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu