Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/465/2020

(FO) Cibák Dušan (09.05.1971)

Bratislava-Podunajské Biskupice , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
09.02.2021JUDr. Ing. Viera Fraňová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
25.01.2021JUDr. Ing. Viera Fraňová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
07.12.2020JUDr. Ing. Viera Fraňová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.11.2020JUDr. Ing. Viera Fraňová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.11.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu