Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/402/2020

(FO) Kováč Ivan (20.06.1986)

Továrenská 215, 97631 Vlkanová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.12.2020Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
03.11.2020Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.Súpis všeobecnej podstaty
09.09.2020Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.09.2020Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.09.2020Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.09.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu