Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/380/2020

(FO) Schiszler Ondrej (10.12.1955)

Trenčín , 91101 Trenčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
18.01.2021Ing. Katarína Štrbáňová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.09.2020Ing. Katarína Štrbáňová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.09.2020Ing. Katarína Štrbáňová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
21.09.2020Ing. Katarína Štrbáňová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.09.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu