Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/415/2020

(FO) Bari Gábor (11.03.1954)

Daxnerova 1549, 98601 Fiľakovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.12.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
30.10.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Súpis všeobecnej podstaty
23.09.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
18.09.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
17.09.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.09.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok