Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/411/2020

(FO) Solivajsová Alexandra (29.08.1976)

Československej armády 758, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.11.2020Recovery group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
01.10.2020Recovery group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.10.2020Recovery group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.10.2020Recovery group, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
18.09.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu