Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/229/2020

(FO) Gumanová Verona (05.07.1952)

Čičava 198 , 09301 Čičava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.01.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
04.12.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
29.10.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
29.10.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.10.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
26.10.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia