Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-4K/56/2015

(FO) Tichý Ján (26.06.1967)

Slnečná 1127, 83101 Ivanka pri Dunaji

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.01.2024JUDr. Ján Polomský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.12.2023Mestský súd Bratislava IIIUstanovenie správcu
24.10.2023Mestský súd Bratislava IIIOdvolanie správcu
23.10.2023Mestský súd Bratislava IIISúd podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ni...
29.04.2022Okresný súd Bratislava ISúd priznáva správcovi: AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bra...
12.07.2016Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
09.05.2016AB restructuring k.s.Súpis všeobecnej podstaty
26.04.2016AB restructuring k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
22.04.2016AB restructuring k.s.Iné zverejnenie
16.03.2016Okresný súd Bratislava ISúd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie...
10.03.2016AB restructuring k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.03.2016Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
18.02.2016Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania