Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/456/2020

(FO) Bartoš Roman (11.06.1971)

Stredná 220, 97645 Hronec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.01.2021JUDr. Dušan Paulík Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
30.10.2020JUDr. Dušan Paulík Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.10.2020JUDr. Dušan Paulík Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.10.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu