Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/421/2020

(FO) Klimová Mária (11.05.1951)

Partizánska 156/14 , 96501 Žiar nad Hronom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.01.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.01.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.01.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.01.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.01.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.01.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
18.12.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Súpis všeobecnej podstaty
30.10.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
26.10.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
26.10.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.10.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok