Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/57/2015

(FO) Tichá Mária (27.12.1968)

Slnečná 1127/8 , 90028 Ivanka pri Dunaji

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.04.2024Mestský súd Bratislava III Súd odvolanému správcovi: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratis...
17.01.2024JUDr. Ján Polomský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
13.12.2023Mestský súd Bratislava IIIUstanovenie správcu
24.10.2023Mestský súd Bratislava IIIOdvolanie správcu
29.04.2016JUDr. Martin Sečanský Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
14.04.2016Okresný súd Bratislava I Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kancelárie Zá...
08.03.2016JUDr. Martin Sečanský Súpis oddelenej podstaty
07.03.2016JUDr. Martin Sečanský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.03.2016Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
23.02.2016Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania