Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/461/2020

(FO) Vráb Ivan (04.09.1968)

Kozelník 64, 96615 Kozelník

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.02.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
18.12.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Súpis všeobecnej podstaty
30.10.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.10.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
27.10.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.10.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok