Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/449/2020

(FO) Babeľa Štefan (08.05.1971)

Heľpa , 97668 Heľpa

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.01.2021Mgr. Martina Klačanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
31.12.2020Mgr. Martina Klačanová Iné zverejnenie
09.11.2020Mgr. Martina Klačanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.11.2020Mgr. Martina Klačanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.11.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.11.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu