Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/455/2020

(FO) Rückschlossová Romana (27.06.1993)

Horná Ves 124 , 96701 Kremnica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.02.2021Recovery group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
09.11.2020Recovery group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.11.2020Recovery group, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.11.2020Recovery group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.11.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu