Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/256/2020

(FO) Makulová Silvia (18.05.1971)

Osloboditeľov 175, 05934 Spišská Teplica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.01.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
04.12.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
18.11.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.11.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.11.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.11.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia