Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/437/2020

(FO) Toráč Juraj (02.04.1975)

Ulica A. Mišúta 721, 97101 Prievidza

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.01.2021JUDr. Zuzana Ondrejovičová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
08.01.2021JUDr. Zuzana Ondrejovičová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.01.2021JUDr. Zuzana Ondrejovičová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
02.11.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu