Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/405/2020

(FO) Sivák Ernest (19.06.1958)

Československej armády 4692, 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.02.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
26.01.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.01.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.01.2021Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
31.12.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.12.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
16.12.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.11.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.11.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu