Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/410/2020

(FO) Vidlička Štefan (02.09.1967)

Lesná 375, 09412 Vechec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.11.2020PILÁT Insolvency Services, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.11.2020PILÁT Insolvency Services, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.11.2020PILÁT Insolvency Services, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
24.11.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu