Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/412/2020

(FO) Siváková Milena (28.07.1969)

Fučíkova 41 , 08501 Bardejov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.01.2021JUDr. Jozef Jaroščák ml. Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
27.11.2020JUDr. Jozef Jaroščák ml. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.11.2020JUDr. Jozef Jaroščák ml. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.11.2020JUDr. Jozef Jaroščák ml. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.11.2020JUDr. Jozef Jaroščák ml. Súpis všeobecnej podstaty
24.11.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu