Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/498/2020

(FO) Berkyová Adriana (20.07.1971)

Rúbanisko III 2904, 98403 Lučenec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.01.2021Mgr. Martina Klačanová Iné zverejnenie
28.01.2021Mgr. Martina Klačanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
26.11.2020Mgr. Martina Klačanová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
26.11.2020Mgr. Martina Klačanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.11.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.11.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu