Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/501/2020

(FO) Lupták Branislav (16.10.1973)

Kremnica , 96701 Kremnica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.01.2021Licitor recovery k. s.Súpis všeobecnej podstaty
09.12.2020Licitor recovery k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.12.2020Licitor recovery k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.12.2020Licitor recovery k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.11.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu