Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/487/2020

(FO) Béky František (30.08.1978)

Braväcovo 39, 97664 Braväcovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.01.2021Recovery group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
08.01.2021Recovery group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
08.01.2021Recovery group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.01.2021Recovery group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.11.2020Recovery group, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.11.2020Recovery group, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.11.2020Recovery group, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu