Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/494/2020

(FO) Dováľová Eva (12.05.1953)

Ulica Maloveská 2247/54 , 98401 Lučenec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.03.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
12.01.2021Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Súpis všeobecnej podstaty
25.11.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
20.11.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.11.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok