Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/154/2020

(FO) Orth Daniel (15.10.1973)

Pezinok , 90201 Pezinok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
10.12.2020VIVID RECOVERY, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.12.2020VIVID RECOVERY, k. s. Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
10.12.2020VIVID RECOVERY, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.11.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu