Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/497/2020

(FO) Adamovičová Magdaléna (21.10.1949)

Ulica Do Doliny 31, 96611 Trnavá Hora

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.11.2020Recovery Solutions, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.11.2020Recovery Solutions, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
30.11.2020Recovery Solutions, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.11.2020Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu