Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2020

(FO) Jankulár Adrián (05.04.1984)

Veľké Kosihy 39, 94621 Veľké Kosihy

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.01.2021JUDr. Andrea Pállová Súpis všeobecnej podstaty
30.11.2020JUDr. Andrea Pállová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.11.2020JUDr. Andrea Pállová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.11.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu