Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/487/2020

(FO) Debnárová Viera (20.01.1987)

Horská 1296/15 , 95806 Partizánske

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.12.2020Ing. Darina Vozárová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.12.2020Ing. Darina Vozárová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.12.2020Ing. Darina Vozárová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu