Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/264/2020

(FO) Csóková Denisa (08.04.1978)

G. Bethlena 1119/20 , 94002 Nové Zámky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.01.2021JUDr. Milada Koukalová Súpis všeobecnej podstaty
25.11.2020JUDr. Milada Koukalová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.11.2020JUDr. Milada Koukalová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.11.2020JUDr. Milada Koukalová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2020Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu